Методолошке јединице које нису обухваћене уџбеником:

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА

·          Економске анализе

·          Класификациони системи и стандарди у здравству

·          Комуникација

·          Менаџмент у здравству

·          Социоекономске неједнакости

·          Стратегија здравље за XXИ век

·          Европске реформе здравствене заштите: Љубљанска повеља о реформисању здравствене заштите

·          Улога здравствених установа и здравствених радника у систему здравствене заштите

·          Квалитет живота

·          Задовољство пацијената

·          Јавно здравље

·          Вунернабилне друштвене групе

·          Здравље 2020

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

·          Комуникација

·          Менаџмент у здравству

·          Фармацеутски маркетинг

·          Фармацеутски менаџмент

·          Законска регулатива у фармацеутској делатности

·          Европске реформе здравствене заштите: Љубљанска повеља о реформисању здравствене заштите

·          Улога здравствених установа и здравствених радника у систему здравствене заштите

·          Квалитет живота

СТАТИСТИКА

·          Показатељи везани за здравствену службу

·          Здравствени информациони систем

ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

·          Јавно здравље

 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

·          Здравље и фактори који на њега утичу

·          Јавно здравље

·          Јавно-здравствени значај здравствених проблема

·          Здравствена писменост

·          Индивидуални здравствено-васпитни рад

·          Социјални маркетинг

·          Правила рада у едукативној радионици