Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za period 09-10.08.2019.

12.08.2019
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne neverifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 
09.08.2019.
Utvrđena vrednost za
 10.08.2019.
Utvrđena vrednost za
 11.08.2019.
SO2 μg/m3 <1.0 <1.0 0.5
NOx μg/m3 - - 19.0
NO μg/m3 - - 3.3 
NO2 μg/m3 - - 13.9 
CO mg/m3 0.5  <0.5 <0.5
O- ksilen μg/m3 - - -
m i p-ksilen μg/m3 - - -
Toluen mg/m3 - - -
Etilbenzen μg/m3 - - -
Benzen μg/m3 - - -
O3 μg/m3 - - 102.8 


 
«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju