Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenuKvalitet vazduha za 11.08.2022.

12.08.2022
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.

Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 11.08.2022.
SO2 μg/m3 4.1
NOx μg/m3 18.3
NO μg/m3 4.5
NO2 μg/m3 11.4
CO mg/m3 <0.5
m i p-ksilen μg/m3 12.9
O- ksilen μg/m3 5.8
Toluen mg/m3 0.0100
Etilbenzen μg/m3 2.2
Benzen μg/m3 1.6
O3 μg/m3 84.2

«

Institut/Vrednosti zagađujućih materija u vazduhu u realnom vremenu

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju