KampanjeEVROPSKA NEDELJA JAVNOG ZDRAVLJA Petak, 21. maj: „NE OSTAVLJAJUĆI NIKOGA IZA SEBE“

21.05.2021

Pandemija je imala razarajući uticaj na grupe u najnepovoljnijem položaju, povećavajući nejednakosti u zdravlju. Na koji način javno-zdravstveni odgovori mogu zaštititi najugroženije?

 

Podteme:

Zdravstvene nejednakosti; ranjive grupe npr. migranti, etničke manjine, beskućnici, slabo plaćeni radnici; socijalna zaštita; (porodično) nasilje nad ženama i decom; raznovrsnost zdravstvenih dimenzija (npr. kultura, pol, verska uverenja, bračni status, etnička pripadnost, roditeljski status, starost, obrazovanje, fizičke i mentalne sposobnosti, prihodi, seksualna orijentacija, zanimanje, jezik, geografski položaj); Univerzalno zdravstveno pokriće; Svetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj; Kolebanje oko vakcine (pošto su oni koji su u nepovoljnijem položaju manje spremni da imaju vakcine)

 

KLJUČNE PORUKE

 1. „Izgraditi iznova bolje“ postala je mantra. To je važno, ali moramo da izgradimo iznova pravičnije“. Nivoi socijalne, ekološke i ekonomske nejednakosti u društvu štete zdravlju i blagostanju. (Izvor: Institute of Health Equity)
 2. Obezbeđivanje pristupa svima dostupnoj zdravstvenoj zaštiti je vitalni deo postizanja opšte zdravstvene zaštite i zdravlja za sve. (Izvor: WHO Europe)
 3. Pandemija COVID-19 pokazuje značaj ravnopravnosti u zdravstvu. Hitne zdravstvene situacije pogađaju najranjivije u društvu - Zdravlje za sve ne može čekati. (Izvor: WHO/Europe)
 4. Sa pandemijom COVID-19 podsećamo se na potrebu zaštite najugroženijih među nama: starijih osoba. Dalja adaptacija društva, sistema zdravstvene zaštite i više usluga potrebne su za dugoročne demografske promene. (Izvor: EUPHA)
 5. Kao što vidimo, uvođenjem vakcinacije protiv COVID-19, ne bismo trebali zaboraviti da je ključni, vodeći, princip - pravičnost. Osigurajmo nacionalnu, evropsku i globalnu solidarnost za zdravlje, ne ostavljajući iza sebe nijednu zemlju! (Izvor: WHO)
 6. Uklanjanje diskriminacije u zdravstvenom sektoru (npr. seksizam, rasizam, ksenofobija, homo/bifobija, transfobija) od suštinskog je značaja kako bi se smanjile prepreke u zbrinjavanju najugroženijih i krenulo ka postizanju zdravlja za sve.
 7. Ka boljem zdravlju kroz univerzalno zdravstveno osiguranje? Još uvek možemo postići cilj održivog razvoja br.8 (Izvor: WHO)
 8. Mnoge izbeglice i migranti, u vulnerabilnim situacijama, imaju tendenciju da žive i rade u prenaseljenim okruženjima; doživljavaju neadekvatan pristup vodi, sanitarijama, stanovanju i drugim osnovnim uslugama, a često im nedostaje i adekvatan pristup zdravstvenoj zaštiti. S obzirom na ovaj kontekst, politika osetljiva na migrante je od suštinskog značaja za promociju zdravlja i blagostanje izbeglica i migranata tokom pandemije COVID-19. (Izvor: WHO Europe)
 9. Sistemi zdravstvene zaštite moraju poboljšati situaciju u zdravlju migranata i u pogledu radne snage 'za negu', posebno za one na manje plaćenim radnim mestima i na prelazu između formalnog i neformalnog rada, koji su se suočili sa ozbiljnim dodatnim rizicima tokom COVID-19.
 10. Interkulturni dijalog je od suštinskog značaja za osiguranje zdravstvenih sistema koji uključuje sve, podrazumevajući tu i izbeglice i migrante. (Izvor:WHO Europe). Napomena: 21. maj je Svetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj.
 11. Sprečavanje povreda u kući i tokom slobodnog vremena zahteva ličnu odgovornost građana, povećanu svest i bezbedno stanovanje i životnu sredinu, posebno za osetljive ljude.
 12. Palijativno zbrinjavanje treba da postoji za sve kojima je potrebno, tokom celog trajanja bolesti, za ljude sa malignim i drugim bolestima, za sve zemlje, i za odrasle i za decu. Ne ostavljajući nikoga iza sebe. (Izvor: WHO)

 

ČINJENICE

 1. Univerzalna partnerska inicijativa SZO o pokrivenosti zdravstvenom zaštitom (Universal Health Coverage Partnership Initiative) podržava 7 zemalja evropskog regiona u jačanju njihovih zdravstvenih sistema, kako bi se pojačao odgovor na COVID-19 i ubrzao napredak ka zdravlju za sve. (Izvor: WHO Europe)
 2. Pristup zdravstvenoj zaštiti, materijalno stanje, kvalitet života, radno okruženje i drugi faktori utiču na zdravlje. Pandemija COVID-19 pogoršava postojeće zdravstvene nejednakosti i ima najjači uticaj na ljude koji žive u deprivaciji (Izvor: EuroHealthNet/CHAIN)
 3. Socijalno i ekonomski ugroženi ljudi češće pate od bolesti poput visokog krvnog pritiska, dijabetesa i bolesti srca i disajnih puteva. (Izvor:EJPH)
 4. Širenje SARS-CoV-2 virusa istaklo je potrebe migranata, azilanata i Roma koji su već diskriminisani i izloženi zdravstvenoj nejednakosti. Oni čine samo neke od 26% ljudi u Evropi koji žive u prenaseljenim prostorima. U izolaciji, ljudi su više izloženi međuljudskom nasilju kod kuće - naročito žene i LGBT osobe. (Izvor:European Commission)
 5. Među 20% najbogatijih stanovnika u EU, 80,4% smatra da ima dobro ili vrlo dobro zdravlje, naspram 61,2% najsiromašnije populacije. (Izvor: EuroHealthNet)
 6. Ako su poremećene osnovne zdravstvene usluge i programi imunizacije, ubrzo se određene bolesti mogu ponovo epidemijski javiti u pod-imunizovanim grupama stanovništva, poput izbeglica i migranata. (Izvor:WHO Bulletin)
 7. Dokazi o zdravstvenim, socijalnim i ekonomskim uticajima COVID-19 pokazuju da su iskustva pandemije nejednaka. Iako se na COVID-19 obično misli kao na pandemiju, u stvari se radi o sindemijskoj pandemiji - težina pandemije COVID-19 uvećava se postojećim nejednakostima koja postoje u hroničnim bolestima i socijalnim odrednicama zdravlja. (Izvor: EuroHealthNet)
 8. Uočavamo nejednak rizik od zaraznih i teških bolesti, nejednak uticaj mera izolacije i nejednake posledice socijalno-ekonomskog uticaja. (Izvor: WHO)
 9. Strukturne nejednakosti doprinose raspodeli opterećenja oboljenjem COVID-19, a najvulnerabilniji ljudi su među najteže pogođenim. (Izvor:WHO Healthy Cities Conference)
 10. Širom evropskog regiona SZO, mnoge zemlje su ratifikovale Istanbulsku konvenciju, koja sprečava i bori se protiv nasilja nad ženama. Ali postoji skoro 20 zemalja koje tek treba da daju odobrenje (Izvor: WHO Europe)
 11. Izveštaj SZO o zdravstvenoj ravnopravnosti ukazuje da se 90% zdravstvenih nejednakosti u zdravlju, mentalnom zdravlju i zadovoljstvu životom koji se prijavljuju može objasniti sa ovih 5 faktora: kvalitet, pristupačnost i pristup zdravstvenoj zaštiti (10%); finansijska nesigurnost (35%); loš kvalitet stanovanja i okruženja (29%); socijalna isključenost (19%); nedostatak pristojnog rada i loši uslovi rada (7%). (Izvor: WHO)
 12. Tzv. „Oslo inicijativa za lekove“ (The Oslo Medicines Initiative) stvorena je da promoviše dijalog između kreatora politike, farmaceutskih kompanija i civilnog društva, kako bi se osigurao pristup novim lekovima koji mogu imati visoku cenu. (Izvor: WHO Europe)
 13. Plaćanje „iz xepa“ za zdravstvene usluge može stvoriti finansijsku prepreku pristupu, što rezultira nezadovoljenom potrebom, ili dovesti do finansijskih poteškoća za ljude koji koriste zdravstvene usluge. (Izvor: WHO)
 14. Podaci evropskog regiona SZO pokazuju na vezu između pola i hroničnih nezaraznih bolesti (HNB). Na primer, veći procenat muškaraca nego žena u većini starosnih grupa ima faktore rizika u ponašanju. To uključuje pušenje duvana, konzumaciju alkohola, nedovoljan unos voća i povrća i čestu konzumaciju industrijski prerađene hrane. Nalazi doprinose međunarodnim opredeljenjima da se ubrzaju aktivnosti za smanjenje HNB i osigura zdraviji život u svim uzrastima, kao i rodna ravnopravnost, ne ostavljajući nikoga iza sebe. (Izvor: WHO Europe)
 15. U vreme „zaključavanja“ i izolacije kod kuće, deca su u većem riziku da dožive nasilje i eksploataciju. Vlade treba da osiguraju da odgovarajuće osoblje i opremljene službe za zaštitu dece i sprovođenje zakona budu dostupne i to dostupne svoj deci.
 16. Zdravlje i dobrobit radne snage u zdravstvu i nezi uvek su bili važni, ali su sada još vitalniji. S obzirom da se društva bore sa posledicama dugotrajnog stresa i pritiska na zdravstvene radnike i one koji se bave negom, važno je da države članice preduzmu konkretne korake u cilju rešavanja njihovih potreba. (Izvor: YHCW)

 

Literatura:

 

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju